Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

mysteriousshadow
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaskman askman

July 05 2017

mysteriousshadow
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
mysteriousshadow

June 21 2017

4818 8cb3
mysteriousshadow
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)

June 19 2017

mysteriousshadow
mysteriousshadow

June 14 2017

mysteriousshadow
0273 e8f2
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakikkeer kikkeer
mysteriousshadow
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viakikkeer kikkeer
mysteriousshadow
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viakikkeer kikkeer
mysteriousshadow
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viakikkeer kikkeer
mysteriousshadow
6787 c3c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakikkeer kikkeer
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viamemesjasz memesjasz

June 13 2017

7400 fa8e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaholymoly holymoly
9337 e54a
Reposted fromamatore amatore
mysteriousshadow
0013 deba
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamemesjasz memesjasz
mysteriousshadow
7733 b6eb
mysteriousshadow
6438 836b
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vialittlegray littlegray
mysteriousshadow
8432 cd7a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl